Profil spoločnosti
História
Aj keď založenie spločnosti KŘIŽÍK GBI, a.s. v Prešove sa datuje k roku 1997, história značky KŘIŽÍK a výrobkov s ňou spojených je dlhšia. Dokonca taká dlhá, že sa s ňou spája fakt, že presne 100 rokov pred položením základného kameňa závodu, teda v roku 1847 sa narodil František Křižík. Ak by sa dožil 100 rokov (chýbalo mu len 6 rokov), mohol základný kameň položiť sám.
Úvod
História
1847
V západočeskej dedinke Plánici pri Klatovách sa narodil František Křižík. Tento vynálezca a technik bol priekopníkom elektrotechniky v Čechách. Preslávil sa zdokonalením oblúkovej lampy v dobe, keď ešte nebolo úplne jasné víťazstvo Edisonovej žiarovky. Založil vlastný podnik zaoberajúci sa výrobou rôznych výrobkov pre elektrotechniku a energetiku. František Křižík zomrel v roku 1941 a zostane navždy zapísaný v dejinách ako otec českej elektrotechniky.

1915
Českomoravské elektrotechnické závody František Křižík v Prahe uviedli na trh jednofázový elektromer vzoru W1. V tomto roku sa teda prvýkrat objavil elektromer pod značkou KŘIŽÍK.

1924 - 25
Firma KŘIŽÍK prvýkrat použila typový vzor EJ na označenie jednofázového elektromera a typový vzor ET na označenie trojfázového elektromera. Toto typové označenie je dodnes používané pre všetky elektromery značky KŘIŽÍK.

1947
5. júna 1947 bol položený základný kameň závodu na výrobu jednofázových elektromerov v Prešove. Výstavbu závodu financovala firma KŘIŽÍK Praha. V Prešove vznikol KŘIŽÍK, n.p. Praha, závod Prešov.

1950
7. mája 1950 z montážnych pásov závodu zišli prvé kusy jednofázových elektromerov EJ 6.

1953
Sortiment výrobkov sa rozšíril o výrobu napájacích transformátorov. Závod sa pretransformoval na samostatný podnik KŘIŽÍK Dukla, n.p. Prešov.

1958
Začala sa výroba jednofázových elektromerov EJ 8 na výrazne vyššom kvalitatívnom stupni oproti pôvodným elektromerom. Vyrábali sa bez prestávky až do r. 1973 pre mnohé teritóriá sveta.

1963
Podnik bol premenovaný na Závody priemyselnej automatizácie Dukla Prešov, n.p. Od tohto roku tradícia značky KŘIŽÍK pokračovala už len v oblasti elektromerov. Na ostatných nových výrobkoch sa začala presadzovať nová značka ZPA (Závody priemyselnej automatizácie). Firma sa začala aktivizovať v novej oblasti - regulačnej technike. V tomto roku začala výroba elektromagnetických ventilov a elektrických servomotorov.

1964
Delimitácia výroby trojfázových elektromerov ET 3 a ET 4 z Prahy a zavedenie nových širokorozsahových typov ET 34 a ET 44, čo znamenalo získanie monopolného postavenia vo výrobe elektromerov v bývalom Českoskoslovensku.

1966
Výroba transformátorov sa rozšírila o regulačné transformátory. Rozbiehala sa výroba časomerných prístrojov.

1972
Firma vstúpila do novej oblasti - automatizačnej techniky. Začala sa výroba pneumatických prvkov pre automatické linky.

1974 - 75
Do výroby sa zaviedli nové typové rady elektromerov EJ 904, ET 304, ET 404 a elektrických servomotorov typu Klimact a Modact.

1978
Začiatok výstavby nových výrobných priestorov na Solivarskej ulici (závod ZPA 02).

1980 - 84
V týchto rokoch sa začala presadzovať výroba orientovaná na elektroniku a automatizáciu, ktorú predstavovali regulátory otáčok jednosmerných motorov radu ITM, MTM, priemyselné roboty PR 16, manipulátory AM1, AM5, riadiace systémy k robotom a manipulátorm RS1-C, RS3 a riadiacich systémov RSL pre vstrekovacie lisy. V rokoch 1982 - 84 bol uvedený na trh nový rad elektromerov EJ 914, ET 314, ET 414.

1985
1.10.1985 boli slávnostne otvorené priestory nového závodu s výrobnou plochou 40 000 m2.

1986 - 90
Firma vyrábala periférne zariadenia k počítačom, ako napr. magnetopásková pamäť MMP45, valcový zapisovač VZ 930, VZ 935. Začala sa výroba kalolisov.

1991
V oblasti regulačnej techniky bol zavedený nový typový rad elektrických servomotorov ISOMACT. V automatizačnej technike boli pneumatické prvky doplnené o aktívne členy - pneumatické valce.

1992
Značka KŘIŽÍK, registrovaná od roku 1943, prešla definitívne do majetku spoločnosti ZPA DUKLA, š.p. Prešov.

1993
Privatizácia základného závodu ZPA Dukla, š.p. Prešov a návrat k používaniu značky KŘIŽÍK v názve firmy. Vytvorené nové logo firmy spoločné pre všetky spoločnosti združené v ZPA KŘIŽÍK GROUP. Začala sa výroba vodomerov.

1994
Privatizácia odštepného závodu ZPA 02. Začiatok výroby meracích transformátorov prúdu.

1995-96
Zavádzanie výroby nových typových radov elektromerov EJ 926, ET 326 a ET 426. V regulačnej technike bol zavedený regulátor tlaku plynu RTP. Začiatok výroby ciachovacích a regulačných staníc na elektromery a vodomery.

1996-97
Sťahovanie všetkých výrobných závodov do priestorov na Solivarskej ulici, vznik spoločnosti KŘIŽÍK, a.s.

1996-97
Auditorská spoločnoť RW TÜV udelila firme certifikát systému manažérstva kvality EN ISO 9001. Spoločnosť uviedla na trh elektronické elektromery.

1997
V súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry bola zo spoločnosti KŘIŽÍK, a.s. vyčlenená výroba súčiastok z oblasti ľahkého strojárenstva. Vznik spoločnosti KŘIŽÍK GBI.

2003
Sortiment výrobkov spoločnosti KŘIŽÍK GBI sa rozšíril o elektromechanické a elektronické elektromery.

2004
Auditorská spoločnoť RW TÜV udelila spoločnosti KŘIŽÍK GBI, a.s. certifikát systému manažérstva kvality EN ISO 9001 rozšírený pre odbor - vývoj, výroba a predaj prístrojov na meranie elektrických veličín.

2005
Auditorská spoločnoť SGS udelila spoločnosti KŘIŽÍK GBI, a. s. certifikát systému riadenia spoločnosti EN ISO 14001.

2007
Sortiment výrobkov spoločnosti KŘIŽÍK GBI sa rozšíril o inteligentné ektronické elektromery, ktoré vytvárajú meracie siete s obojstrannou komunikáciou umožňujúcou zber a automatizáciu spracovania údajov.