Meracia technika
Úvod
V Ý R O B A   P O Z A S T A V E N Á   o d   1. 1. 2016

Elektronické elektromery. Spoločnosť vyrába elektronické elektromery s preťažiteľnosťou 1000% v triede presnosti 1. Najdôležitejšou výhodou tohto typu je jednoduchá aplikovateľnosť rôznych prídavných zariadení na báze elektroniky, vysoká presnosť a široký merací rozsah, citlivosť presnosti pri vyšších harmonických v sieti vrátane merania jednosmerných zložiek siete. Elektronické sadzobné zariadenie, v spojení s trojfázovým statickým elektromerom, podstatným spôsobom rozširuje možnosti merania elektrickej energie a výkonu.

Úvod
Elektronické elektromery
ISAR
Elektromechanické elektromery

ISAR -- automatický systém na meranie spotreby a riadenie odberu elektrickej energie a iných médií, ako je plyn, voda, meranie tepla a pod. Systém umožňuje diaľkovo z jedného centra uskutočňovať zber údajov z elektromerov, meniť režimy práce elektromerov a odpájať resp. pripájať odberateľov bez potreby osobnej návštevy odberného miesta. Významne prispieva k šetreniu spotreby, identifikuje neoprávnené odbery. V porovnaní s konkurenčnými riešeniami sa vyznačuje rýchlejším prístupom k údajom ako aj výrazne väčším priamym lokálnym dosahom.

Elektromechanické elektromery sú určené na meranie spotreby elektrickej energie v jednofázových a trojfázových sietiach v triede presnosti 2 alebo 1, s preťažiteľnosťou do 800%. Do siete sa inštalujú priamo (do 120 A) alebo cez meracie transformátory (nad 120 A a 500 V). Elektromechanické elektromery KŘIŽÍK sa vyrábajú v širokom rozsahu vyhotovení podľa požiadaviek zákazníkov na rôznych teritóriach. Vyhovujú medzinárodným normám IEC, aj požiadavkám väčšiny národných noriem. Elektromechanické elektromery je možné dodať s prídavnými zariadeniami (dvojsadzbový počítací strojček, strojček s jednosmerným mechanickým usmerňovačom, spätná brzda), ktoré rozširujú ich základnú funkčnosť.